Berichtgeving kritieklegging Certificatieregeling “risicoanalyses en beheersplannen legionellapreventie in collectieve leidingwaterinstallaties”.

Vanaf 3 april 2018 t/m 1 mei 2018 kunt u reageren met opmerkingen op een herziene certificatieregeling BRL6010 “risicoanalyses en beheersplannen legionellapreventie in collectieve leidingwaterinstallaties”. Met de herziening wordt uitvoering gegeven aan de wens van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat om de BRL6010 opnieuw onder accreditatie te brengen van de Raad voor Accreditatie (RvA). Na accreditatie zal de huidige verwijzing in het Drinkwaterbesluit vervangen worden door een nieuwe verwijzing naar de nieuwe, geaccrediteerde regeling.

Relevante wijzigingen
Eén van de eisen die de RvA stelt om de regeling te accrediteren is het aantoonbaar zijn van de vakbekwaamheid van de bij de BRL betrokken personen. Dit heeft er toe geleid dat er een diploma-eis is opgenomen in de nieuwe versie van de BRL. Daarnaast zijn in de BRL aanvullende eisen en/of meer expliciete eisen gesteld ten aanzien van een eenduidiger vorm en inhoud van de risicoanalyse en beheersplan, de communicatie met opdrachtgevers, de technische kennis van legionellapreventie en de externe kwaliteitscontrole door de certificerende instellingen.

Structuur
De structuur van de herziene BRL is aangepast en in overeenstemming gebracht met certificatieregelingen die recentelijk zijn goedgekeurd door de RvA.

Meer informatie over o.a. de mogelijkheid om kritiek aan te leveren kunt u lezen op de website van KvINL.