ENVAQUA en het lidmaatschap

ENVAQUA is hét netwerk van Nederlandse ondernemingen uit de brede sector van water- en milieutechnologieën, en daarmee hét aanspreekpunt voor opdrachtgevers en overige stakeholders in binnen- en buitenland (overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven). ENVAQUA heeft als doel het gezamenlijk met haar leden bevorderen van marktcreatie, kennisontwikkeling en het innoveren en vermarkten van environmental solutions (reuse, reduce en recover), als krachtige vertegenwoordiger van de sector en middels een open cultuur gericht op samenwerken, concreet en fun.

Contributie

De contributie wordt jaarlijks aan de hand van een begroting voor het komende jaar vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. Deze contributie wordt aangewend voor de specifieke branche-uitgaven, zoals vergaderingen, promotiemateriaal, drukwerk en collectieve deelname aan evenementen. Onze tarieven zijn afhankelijk van uw bedrijfsgrootte in aantal FTE, oplopend vanaf de basiscontributie (excl. BTW).

Basis contributie  € 1.320,00
Toeslag op bedrijfsgrootte ( 1- 10 fte) categorie 1 € 140,00
Toeslag op bedrijfsgrootte (11- 30 fte) categorie 2 € 280,00
Toeslag op bedrijfsgrootte (31- 60 fte) categorie 3 € 840,00
Toeslag op bedrijfsgrootte (61- 80 fte) categorie 4 € 990,00
Toeslag op bedrijfsgrootte (81-100 fte) categorie 5 € 1.130,00
Toeslag op bedrijfsgrootte (> 100 fte) categorie 6 € 1.270,00
Proeflidmaatschap (1-5 FTE, < 5 jaar ingeschreven bij KVK) € 260,00

Alle tarieven zijn per kalenderjaar en exclusief 21% BTW en worden elk jaar geïndexeerd.

Belangstelling

Als u meer wilt weten of een vrijblijvend gesprek aan wilt gaan over de voordelen van het ENVAQUA-lidmaatschap voor uw organisatie, neem dan contact op met het secretariaat. Meer informatie of vragen over het inschrijfformulier: bel met 088 – 400 8545.

Aanmelding & beëindiging van het lidmaatschap

Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het secretariaat (info@envaqua.nl). Bij tussentijdse aanmelding gedurende een lopend kalenderjaar wordt de contributie naar rato berekend. Leden kunnen bezwaar maken tegen een voorgenomen lidmaatschap. Bij beëindiging van het lidmaatschap vóór 1 september van het lopende kalenderjaar, eindigt het lidmaatschap per eenendertig december van dat jaar. Bij beëindiging van het lidmaatschap na eenendertig augustus eindigt het lidmaatschap per eenendertig december van het daaropvolgende kalenderjaar. Zie ook artikel 5 en 6 van de statuten.

Aanvragen lidmaatschap